Skip to main content

Oświadczenie o prywatności

Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę www.happich.de i są zainteresowani naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych, takich jak np. data urodzenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres itd. jest dla nas ważna.

Celem tego oświadczenia o prywatności jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu jego danych osobowych zbieranych przez nas w trakcie Państwa wizyt na naszej stronie. Nasza polityka prywatności jest zgodna z regulacjami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie RODO) i Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG). Oświadczenie o prywatności służy wypełnieniu obowiązków informacyjnych nałożonych przez Rozporządzenie RODO. Są one określone m.in. w art. 13, 14 i kolejnych Rozporządzenia RODO.

1. Administrator

W myśl art. 4 ust. 7 Rozporządzenia RODO administratorem jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do naszej strony internetowej administratorem jest:

Happich GmbH
Lise-Meitner-Str. 14
42119 Wuppertal
Email: info@happich.de
Tel.: +49 202.8703-0
Faks: +49 202.8703-599

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami art. 37 Rozporządzenia RODO wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. Dane kontaktowe naszego inspektora danych osobowych są następujące::

Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80
48268 Greven
Niemcy

E-Mail: datenschutz@svb-muelot.de
Tel: +49 (0)2571.5402-0

3. Świadczenie usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i tworzenie pliku dziennika

Przy każdym dostępnie do naszej witryny internetowej system automatycznie rejestruje dane i informacje pochodzące od każdego urządzenia dostępowego (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu itd.).

Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim zakresie podlegają przetwarzaniu?

(1) Informacje o rodzaju i wersji stosowanej wyszukiwarki;
(2) Informacje o systemie operacyjnym urządzenia dostępowego;
(3) Nazwa hosta urządzenia dostępowego;
(4) Adres IP urządzenia dostępowego;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Witryna internetowa i zasoby (obrazy, pliki, inna zawartość strony) przeglądane na naszej witrynie;
(7) Witryny internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę (śledzenie kierującego);
(8) Powiadomienia, czy dostęp był skuteczny;
(9) Ilość przesyłanych danych.

Powyższe dane przechowywane są w plikach dziennika naszego systemu. Dane nie są przechowywane razem z danymi osobowymi poszczególnych użytkowników i dlatego odwiedzający nie są identyfikowani.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie osiągnięcia wskazanego poniżej celu.

Cel przetwarzania danych
W celu dostarczenia treści witryny internetowej konieczne jest tymczasowe (zautomatyzowane) przechowywanie danych, aby wizyta na stronie mogła dojść do skutku. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych służy również zachowaniu maksymalnej możliwej kompatybilności naszej witryny dla wszystkich użytkowników oraz zwalczaniu nadużyć i eliminowaniu błędów. W tym celu konieczna jest rejestracja danych technicznych komputera dostępowego, aby umożliwić reakcję na błędy wyświetlania, ataki na systemy informatyczne użytkownika i/lub błędy funkcjonalne strony tak szybko, jak tylko jest to możliwe Ponadto korzystamy z tych danych, aby zoptymalizować witrynę i zapewnić ogóle bezpieczeństwo naszym systemom informatycznym.

Czas trwania przetwarzania
Opisane wyżej dane techniczne są usuwane z chwilą, gdy przestają być potrzebne do zagwarantowania kompatybilności witryny dla wszystkich użytkowników, ale najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od odwiedzin na stronie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania ich usunięcia
Zgodnie z postanowieniami art. 21 Rozporządzenia RODO mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz żądać ich usunięcia na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO. Państwa prawa i ich dochodzenie opisano w dalszej części niniejszego oświadczenia.

4. Szczególne cechy witryny internetowej

Nasza witryna oferuje różnorodne funkcje, które w trakcie ich wykorzystywania zbierają, przetwarzają i zachowują Państwa dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z takimi danymi:

Formularz kontaktowy:

 • Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim zakresie podlegają przetwarzaniu?
  Dane wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego z wykorzystaniem maski danych wejściowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  art. 9 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO (zgoda poprzez jednoznaczną czynność albo zachowanie potwierdzające).
 • Cel przetwarzania danych
  Dane zebrane poprzez nasze formularze kontaktowe wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania specyficznych wniosków o kontakt otrzymanych poprzez takie formularze. Prosimy zauważyć, że w niektórych okolicznościach możemy również wysyłać Państwu wiadomości e-mail pod wskazany adres w celu nawiązania żądanego przez Państwa kontaktu. Celem tych wiadomości jest przekazanie Państwu informacji, że Państwa żądanie zostało do nas przesłane poprawnie. Wysyłka przez nas takich wiadomości nie jest obowiązkowa, ale służy Państwa informacji.
 • Czas trwania przetwarzania
  Zgromadzone dane są usuwane z chwilą przetworzenia Państwa żądania, chyba że prawo nakazuje zachowanie ich przez pewien okres.
 • Prawo do odwołania i usunięcia danych
  Prawo do odwołania i usunięcia danych
  opiera się na ogólnych przepisach prawa o ochronie danych, które opisano w dalszej części oświadczenia.
 • Potrzeba przekazania danych osobowych
  Z formularzy kontaktowych korzysta się dobrowolnie. Nie ma umownego ani ustawowego obowiązku posługiwania się nimi. Nie mają Państwo obowiązku inicjowania kontaktu z nami przez formularz, natomiast mogą Państwo skorzystać z innych opcji kontaktu wskazanych w naszej witrynie. Jeżeli chcą Państwo wykorzystać formularz kontaktowy, muszą Państwo wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Niewypełnienie pól obowiązkowych powoduje, że żądanie nie zostanie przesłane, a my go nie przetworzymy.

5. Zautomatyzowana ocena wiarygodności/ocena punktowa

Jeżeli zechcą Państwo zawrzeć z nami umowę, zastrzegamy prawo przeprowadzenia wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu sprawdzenia Państwa wiarygodności. Nasze uprawnienie do podjęcia zautomatyzowanej decyzji wynika z art. 22 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO. Zawarcie umowy zależy od wyniku zautomatyzowanego sprawdzenia wiarygodności. W ocenie wiarygodności uwzględniana jest statystyczna możliwość zwłoki w płatności. Raport wiarygodności może obejmować wartości prawdopodobieństwa (punkty) obliczane na podstawie uznanych metod matematycznych/statystycznych. Wnioski dotyczą przyszłego ryzyka nieregulowania płatności przez klienta i uwzględniają aspekty takie jak dochód, dane adresowe, zatrudnienie, stan cywilny oraz historię płatności. Wynik wyrażony jest za pomocą punktów. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę naszej decyzji w zakresie nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego. Jeżeli w Państwa opinii odmowa zawarcia umowy na podstawie oceny wiarygodności jest niesłuszna, mogą Państwo przedstawić swoje stanowisko w wiadomości e-mail przesłanej pod naszym adresem. Dokonamy wówczas weryfikacji zautomatyzowanej decyzji w Państwa sprawie na podstawie art. 22 ust. 3 Rozporządzenia RODO. Na mocy art. 6 ust. 1 lit. b jesteśmy upoważnieni do przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych w celu przeprowadzenia oceny wiarygodności.

Państwa dane zostaną przesłane do następujących dostawców w zależności od obowiązujących umów w następujących przypadkach:

Creditsafe Deutschland GmbH:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin (www.creditsafe.com): Nasza spółka regularnie sprawdza Państwa wiarygodność w przypadku zawarcia umowy oraz jeżeli posiada prawnie uzasadniony interes, co dotyczy również obecnych klientów. W tym celu współpracujemy z firmą Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, od której uzyskujemy niezbędne dane. Z tego względu przekazujemy Państwa dane imienne i kontaktowe do Creditsafe Deutschland GmbH.

Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG:

Nasza spółka regularnie sprawdza Państwa wiarygodność w przypadku zawarcia umowy oraz jeżeli posiada prawnie uzasadniony interes, co dotyczy również obecnych klientów. W tym celu współpracujemy z firmą Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Werth 91+93, 42275 Wuppertal (www.creditreform-wuppertal.de), od której uzyskujemy niezbędne dane. W imieniu Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG chcemy podzielić się z Państwem następującymi informacjami zgodnie z postanowieniami art. 14 Rozporządzenia RODO.according to Art. 14 of the EU GDPR:

Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG jest konsumencką agencją ratingową. Agencja utrzymuje bazę danych przechowującą informacje o wiarygodności kredytowej poszczególnych konsumentów.

Na tej podstawie Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG przedstawia swoim klientom raporty wiarygodności kredytowej. Grupa klientów agencji obejmuje instytucje kredytowe, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, firmy zarządzające należnościami, firmy wysyłkowe, handlu detalicznego i hurtowego, jak również dostawców towarów i usług. W świetle przepisów prawa niektóre dane dostępne w bazie danych są również wykorzystywane do tworzenia innych baz danych, np. w celu obrotu danymi adresowymi itd.

W szczególności baza danych Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG przechowuje informacje obejmujące dane imienne, daty urodzenia, adresy e-mail, zachowania płatnicze i informacje o posiadanych papierach wartościowych. Zachowane dane podlegają przetwarzaniu w celu uzyskania informacji o wiarygodności kredytowej osoby, której zapytanie dotyczy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Informacje na temat takich danych są przekazywane klientowi, który udowodni swój prawnie uzasadniony interes związany z zapoznaniem się z takimi informacjami. Dane są przekazywane do państw poza obszarem UE na podstawie zapisów określanych jako „standardowe klauzule umowne”. Mogą Państwo zapoznać się z tymi klauzulami bądź zażądać ich przesłania za pomocą następującego linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE

Dane przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zachowane. Początkowo okres przechowywania wynosi trzy lata. Po jego upływie dokonuje się sprawdzenia, czy dane wymagają dalszego przechowywania, a jeżeli nie, podlegają usunięciu trzy lata po dacie ich zapisania. W razie sytuacji szczególnych dane usuwane są trzy lata po zakończeniu sprawdzenia. Wpisy w rejestrze dłużnika usuwane są na podstawie Sekcji 882e niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO) po upływie trzech lat od dnia ich dokonania.

Za prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO uznaje się: decyzję kredytową, rozpoczęcie działalności, uzyskanie udziałów, roszczenie, weryfikację wiarygodności, umowę ubezpieczeniową oraz informacje o egzekucji. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG. Jeżeli dane te okażą się nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia bądź usunięcia. Jeżeli ustalenie poprawności lub braku poprawności danych jest w danym momencie niemożliwe, mają Państwo prawo żądania zablokowania tych danych do wyjaśnienia sprawy. Mogą Państwo żądać uzupełnienia niepełnych danych.

Mają Państwo prawo odwołania w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych przechowywanych przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych prowadzonego na podstawie Państwa zgody przed jej odwołaniem.

Mogą Państwo zgłaszać wszelkie sprzeciwy, wnioski lub reklamacje dotyczące ochrony danych osobowych inspektorowi danych osobowych Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG w dowolnym czasie. Inspektor udzieli Państwu szybkiej i rzetelnej pomocy we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych. Mogą Państwo również złożyć skargę na przetwarzanie Państwa danych przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG na ręce właściwego przedstawiciela organów administracji państwowej odpowiedzialnych za ochronę danych w Państwa kraju.

Dotyczące Państwa dane przechowywane przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, firm windykacyjnych i ich klientów.

W celu oceny Państwa wiarygodności Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG przyznaje ocenę punktową na podstawie Państwa danych. W ocenie punktowej uwzględnia się Państwa wiek, płeć, adres i czasami historię Państwa płatności. Powyższym danym w procesie obliczania oceny punktowej przypisywane są różne wagi. Klienci Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG wykorzystują oceny punktowe pomocniczo przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczek.

Prawo sprzeciwu:

Przetwarzanie danych przechowywanych przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG ma miejsce na podstawie zgodnych z prawem zasad ochrony wierzyciela i wierzytelności, które są nadrzędne wobec Państwa interesu, praw i wolności bądź służą dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Państwa sprzeciw może dotyczyć wyłącznie przetwarzania Państwa danych w zakresie, w jakim dotyczą Państwa wyjątkowej sytuacji wymagającej odpowiedniego udowodnienia. Jeżeli przedstawią Państwo dowody na szczególne okoliczności, dane nie będą dalej przetwarzane. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów reklamowych i marketingowych, przetwarzanie tych danych zostanie zakończone.

Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia RODO jest Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Werth 91+93, 42275 Wuppertal (www.creditreform-wuppertal.de). Mogą Państwo składać zapytania Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG pod następującymi numerami: tel.: +49 (0) 2 02 / 2 55 66-0, faks: +49 (0) 2 02 / 59 40 20, e-mail: info@wuppertal.creditreform.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Data Protection Officer, Werth 91+93, 42275 Wuppertal,  www.creditreform-wuppertal.de.

6. Statystyczna ocena wizyt na stronie – śledzenie sieci

Przy wywołaniu tej witryny lub jej poszczególnych plików zbieramy, przetwarzamy i zachowujemy następujące dane: adres IP, adres strony, z której pochodzi plik, nazwę pliku, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych oraz powiadomienie o udanym wyszukiwaniu (tzw. „rejestr sieci”). Korzystamy z niespersonalizowanej formy danych dostępowych w celu stałej poprawy naszej witryny oraz na potrzeby statystyczne. Prowadzimy śledzenie sieci w celu analizy wizyt na naszej stronie, wykorzystując następujące narzędzia:

Google Tag Manager (Menedżer Tagów Google)
 • Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim zakresie podlegają przetwarzaniu?Na naszej stronie wykorzystujemy usługę świadczoną przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google Tag Manager”). Google Tag Manager oferuje platformę techniczną do łącznego prowadzenia i zarządzania innymi usługami sieciowymi i narzędziami śledzenia sieci za pomocą tzw. „tagów”. W tym celu Google Tag Manager zapisuje w Państwa komputerach ciasteczka („cookies”) i analizuje Państwa wyszukiwania w zakresie, w jakim aktywowane są narzędzia śledzenia sieci z wykorzystaniem Google Tag Manager (dalej „śledzenie”). Dane przekazywane przez poszczególne tagi zintegrowane w ramach Google Tag Manager są łączone, zapisywane i przetwarzane przez Google Tag Manager przy pomocy jednego wspólnego interfejsu użytkownika. Wszystkie zintegrowane tagi są wymienione osobno w niniejszym oświadczeniu. Więcej informacji o kwestii prywatności narzędzi zintegrowanych w Google Tag Manager znajdą Państwo w dalszej części oświadczenia. Na skutek korzystania z naszej witryny z aktywowaną funkcją integracji tagów Google Tag Manager, Państwa dane, w tym szczególnie adres IP oraz raport Państwa aktywności, są przekazywane na serwery spółki Google Ireland Limited oraz przetwarzane i przechowywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Komisja Europejska ustaliła, że można uznać, iż w USA zachowywany jest odpowiedni poziom prywatności, jeżeli spółka przetwarzająca dane wyraziła zgodę na warunki Tarczy Prywatności UE-USA umożliwiającej eksport danych na teren USA. Powyższe ma zastosowanie do Google Ireland Limited. Postanowienia poszczególnych części niniejszego oświadczenia o prywatności mają zastosowanie do usług sieciowych zintegrowanych w Google Tag Manager. Narzędzia śledzenia stosowane w Google Tag Manager, poprzez anonimizację kodu źródłowego IP, zapewniają, że adres IP staje się anonimowy dla Google Tag Manager przed transmisją danych. Google Tag Manager może zbierać adresy IP wyłącznie w formie zanonimizowanej („maskowanie IP”).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  The legal basis for the data processing, is according to Art. 6 Para. 1 lit. a of the GDPR, your consent to our notice banner in relation to the use of cookies and web tracking (consent by unequivocal confirmatory act or behaviour).
 • Czas trwania przetwarzania
  Google zachowuje dane związane z funkcjonowaniem Google Tag Manager przez okres świadczenia zamówionej usługi sieciowej. Dane są zbierane i zachowywane w sposób anonimowy. Jeżeli jednak ujawnią się odniesienia do konkretnych osób, dane ulegają niezwłocznemu usunięciu pod warunkiem, że prawo nie wymaga ich dalszego przechowywania. W każdym wypadku dane są usuwane po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania ich usunięcia
  Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu ich przez Google poprzez wyłączenie skryptu, instalację blokady skryptu lub włączenie ustawienia „Nie śledź” w swojej wyszukiwarce. Mogą Państwo również zapobiec rejestracji i przetwarzaniu przez Google Państwa danych generowanych przez ciasteczka Google w związku z Państwa użytkowaniem strony (łącznie z adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod następującym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). . Polityki bezpieczeństwa i prywatności Google dostępne są pod linkiemat https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics
 • Zakres przetwarzania danych osobowychNa naszej stronie wykorzystujemy usługę świadczoną przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google Analytics”). W ramach usług śledzenia sieci Google Analytics korzysta z ciasteczek zapisywanych na Państwa komputerach, dzięki czemu umożliwia analizę korzystania z naszej strony oraz Państwa wyszukiwań (dalej „śledzenie”). Nasze analizy prowadzone na podstawie usług śledzenia świadczonych przez Google Analytics służą stałemu ulepszaniu naszej obecności w sieci oraz poprawie dostępności witryny. Na skutek korzystania z naszej witryny Państwa dane, w tym szczególnie adres IP oraz raport Państwa aktywności, są przekazywane na serwery spółki Google Ireland Limited. Nasze analizy prowadzone na podstawie usług śledzenia świadczonych przez Google Analytics służą stałemu ulepszaniu naszej obecności w sieci oraz poprawie dostępności witryny. Śledzenie jest dla istotne również ze względów bezpieczeństwa. Posługując się tym narzędziem, możemy ustalić, czy strony trzecie atakują naszą witrynę. Informacje pochodzące ze śledzenia pozwalają nam na skuteczne przeciwdziałanie oraz ochronę przetwarzanych danych osobowych przed cyberatakami. Włączenie anonimizacji IP w kodzie źródłowym Google Analytics dla naszej strony skutkuje anonimowością Państwa adresu IP dla Google Analytics przed transmisją danych. Nasza strona korzysta z kodu śledzenia Google Analytics z rozszerzeniem gat._anonymizeIp(), aby umożliwić wyłącznie anonimowe zbieranie adresów IP („maskowanie IP”).Komisja Europejska ustaliła, że można uznać, iż w USA zachowywany jest odpowiedni poziom prywatności, jeżeli spółka przetwarzająca dane wyraziła zgodę na warunki Tarczy Prywatności UE-USA umożliwiającej eksport danych na teren USA. Powyższe dotyczy Google Ireland Limited. Postanowienia poszczególnych części niniejszego oświadczenia o prywatności mają zastosowanie do usług sieciowych zintegrowanych w Google Tag Manager. Narzędzia śledzenia stosowane w Google Tag Manager, poprzez anonimizację kodu źródłowego IP, zapewniają, że adres IP staje się anonimowy dla Google Tag Manager przed transmisją danych. Google Tag Manager może zbierać adresy IP wyłącznie w formie zanonimizowanej („maskowanie IP”). 

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona akceptacją komunikatu o stosowaniu ciasteczek i śledzenia sieci (zgoda poprzez jednoznaczną czynność albo zachowanie potwierdzające).

 • Cel przetwarzania danych
  Google wykorzystuje informacje pozyskane poprzez Google Tag Manager w Państwa imieniu w celu analizy wizyt na stronie, generowania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych w wykorzystaniem strony i internetu. Śledzenie jest dla istotne również ze względów bezpieczeństwa. Posługując się tym narzędziem, możemy ustalić, czy strony trzecie atakują naszą witrynę. Informacje pochodzące ze śledzenia pozwalają nam na skuteczne przeciwdziałanie oraz ochronę przetwarzanych danych osobowych przed cyberatakami.

 • Czas trwania przetwarzania
  Google zachowuje dane związane ze śledzeniem sieci przez okres świadczenia zamówionej usługi sieciowej. Dane są zbierane i zachowywane w sposób anonimowy. Jeżeli jednak ujawnią się odniesienia do konkretnych osób, dane ulegają niezwłocznemu usunięciu, pod warunkiem, że prawo nie wymaga ich dalszego przechowywania. W każdym wypadku dane są usuwane po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania ich usunięcia
  Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu ich przez Google poprzez wyłączenie skryptu, instalację blokady skryptu lub włączenie ustawienia „Nie śledź” w swojej wyszukiwarce. Mogą Państwo również zapobiec rejestracji i przetwarzaniu przez Google Państwa danych generowanych przez ciasteczka Google w związku z Państwa użytkowaniem strony (łącznie z adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod następującym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Polityki bezpieczeństwa i prywatności Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Integracja zewnętrznych usług sieciowych i przetwarzanie danych poza obszarem UE

Na naszej stronie korzystamy z aktywnych treści pochodzących od dostawców zewnętrznych („usługi sieciowe”). Podczas Państwa wizyty na naszej stronie ww. dostawcy zewnętrzni mogą uzyskać dane dotyczące tej wizyty. W tym zakresie dane te mogą być przetwarzane poza granicami UE. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez zainstalowanie odpowiedniej wtyczki lub wyłączenie skryptów w wyszukiwarce. Może to prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z funkcji odwiedzanych witryn.

Korzystamy z następujących zewnętrznych usług sieciowych: 

Google Fonts

Na naszej stronie wykorzystujemy usługę świadczoną przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google Fonts”). Korzystamy z tych danych, aby zapewnić pełną funkcjonalność witryny. W związku z tym Państwa wyszukiwarka może przekazywać dane osobowe do Google Fonts. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezbłędnego działania witryny. Dane są usuwane z chwilą osiągnięcia celu ich zbierania. Dalsze informacje o postępowaniu z przesłanymi danymi znajdą Państwo w polityce prywatności Google Fonts: https://policies.google.com/privacy

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych przez Google Fonts poprzez wyłączenie skryptu lub instalację blokady skryptu w swojej wyszukiwarce.

Google Maps
 • Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim zakresie podlegają przetwarzaniu?
  Na naszej stronie wykorzystujemy usługę świadczoną przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google Maps”). Google Maps jest narzędziem zintegrowanym ze stroną poprzez Google API w celu pobierania informacji o lokalizacji i wyświetlania jej w formie mapy. Ze względów technicznych Państwa adres IP jest niezbędny do wyświetlenia mapy przez Google Maps.  Postanowienia tej części oświadczenia o prywatności w zakresie Google APIS mają zastosowanie do innych usług sieciowych zintegrowanych w Google APIS.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość wizualnego zaprezentowania Państwu obrazu informacji lokalizacyjnej w sposób rozpowszechniony w internecie.
 • Cel przetwarzania danych
  Informacje uzyskane przez Google Maps są wykorzystywane w naszymi imieniu do wyświetlania Państwu map. Dzięki Google Maps znajdą nas Państwo szybciej i dokładniej niż za pomocą prostego planu bez możliwości interakcji.
 • Czas trwania przetwarzania
  Google zachowuje dane związane z funkcjonowaniem Google Maps przez okres świadczenia zamówionej usługi sieciowej. Dane są zbierane i zachowywane w sposób anonimowy. Jeżeli jednak ujawnią się odniesienia do konkretnych osób, dane ulegają niezwłocznemu usunięciu, pod warunkiem, że prawo nie wymaga ich dalszego przechowywania. W każdym wypadku dane są usuwane po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania ich usunięcia
  Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu ich przez Google poprzez wyłączenie skryptu, instalację blokady skryptu lub włączenie ustawienia „Nie śledź” w swojej wyszukiwarce. Polityki bezpieczeństwa i prywatności Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/privacy.
 • Wspólne przetwarzanie
  Zawarliśmy z Google umowę wspólnego przetwarzania danych w zakresie Google Maps. Treść umowy znajdą Państwo na stronie: https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.
Google APIS

Na naszej stronie wykorzystujemy usługę świadczoną przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google APIS”). Korzystamy z tych danych, aby zapewnić pełną funkcjonalność witryny. W związku z tym Państwa wyszukiwarka może przekazywać dane osobowe do Google APIS. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezbłędnego działania witryny. Dane są usuwane z chwilą osiągnięcia celu ich zbierania. Dalsze informacje o postępowaniu z przesłanymi danymi znajdą Państwo w polityce prywatności Google APIS: https://policies.google.com/privacy

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych przez Google APIS poprzez wyłączenie skryptu lub instalację blokady skryptu w swojej wyszukiwarce.

Gstatic

Na naszej stronie wykorzystujemy usługę świadczoną przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Gstatic”). Korzystamy z tych danych, aby zapewnić pełną funkcjonalność witryny. W związku z tym Państwa wyszukiwarka może przekazywać dane osobowe do Gstatic. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezbłędnego działania witryny. Dane są usuwane z chwilą osiągnięcia celu ich zbierania. Dalsze informacje o postępowaniu z przesłanymi danymi znajdą Państwo w polityce prywatności Gstatic: https://policies.google.com/privacy

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych przez Gstatic poprzez wyłączenie skryptu lub instalację blokady skryptu w swojej wyszukiwarce.

 • website-check.de
  Nasza strona pobiera usługę sieciową świadczoną przez Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Germany (dalej „website-check.de”). Korzystamy z tych danych, aby zapewnić pełną funkcjonalność witryny. W związku z tym Państwa wyszukiwarka może przekazywać dane osobowe do website-check.de. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezbłędnego działania witryny. Dane są usuwane z chwilą osiągnięcia celu ich zbierania. Dalsze informacje o postępowaniu z przesłanymi danymi znajdą Państwo w polityce prywatności website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

  Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych przez website-check.de poprzez wyłączenie skryptu lub instalację blokady skryptu w swojej wyszukiwarce.

 • Unpkg
  Nasza strona pobiera usługę sieciową świadczoną przez spółkę Npm, Inc., 1999 Harrison Street #1150, CA 94612 Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej „Unpkg”). Państwa wyszukiwarka może przekazywać dane osobowe Unpkg, jeżeli ma zainstalowany skrypt Java bez blokady. Dalsze informacje o postępowaniu z przesłanymi danymi znajdą Państwo w polityce prywatności Unpkg: https://www.npmjs.com/policies/privacy

  Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przekazywaniu Państwa danych przez Unpkg poprzez wyłączenie skryptu lub instalację blokady skryptu w swojej wyszukiwarce.

8. Informacje o wykorzystaniu cookies

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dokonujemy integracji i korzystamy z ciasteczek na różnych stronach w celu aktywowania funkcji strony oraz integracji zewnętrznych usług sieciowych. Tak zwane „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które wyszukiwarka może zapisać w Państwa urządzeniu dostępowym. Te małe pliki tekstowe zawierają charakterystyczne ciągi, które jednoznacznie identyfikują wyszukiwarkę, gdy powracają Państwo na naszą stronę. Proces zapisywania ciasteczka zwany jest także „ustawianiem ciasteczka”. Ciasteczka mogą być ustawiane przez samą oraz zewnętrzne usługi sieciowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a, albo art. 9 ust. 1 lit. a (zgoda) Rozporządzenia RODO.

Odniesienie do konkretnego artykułu wynika z zaprezentowanej poniżej tabeli ciasteczek.

Generalnie dotyczy to sytuacji, w której w przypadku cookies zbieranych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszym prawnie uzasadnionym interesem jest funkcjonalność naszej witryny oraz integracja usług z nią związanych (cookies wymagane z przyczyn technicznych). Ponadto cookies mogą sprawić, że strona będzie bardziej przyjazna dla użytkownika oraz umożliwić jej dostosowanie do własnych potrzeb. W tym przypadku wyważyliśmy interes Państwa i własny.

Korzystając z technologii cookies, możemy identyfikować, analizować i śledzić poszczególne osoby odwiedzające stronę, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie ciasteczek w myśl art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.

Cel przetwarzania danych

Cookies są wysyłane przez naszą stronę lub zewnętrzne usługi sieciowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej witryny, uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika lub realizacji celów wskazanych w Państwa zgodzie. Technologia cookies pozwala nam również na wykrycie poszczególnych odwiedzających na podstawie pseudonimów, np. indywidualnych lub losowych numerów ID, umożliwiając nam oferowanie bardziej dostosowanych usług. Szczegóły podano w tabeli poniżej.

Czas trwania przetwarzania

Następujące cookies są zapisywane w Państwa przeglądarce do chwili ich usunięcia lub zakończenia sesji (dla cookies sesyjnych). Szczegóły podano w tabeli poniżej.

Nazwa cookie SerwerDostawcaCelPodstawa prawnaCzas trwania przetwarzaniaRodzaj
_gidhappich.deGoogle-AnalyticsTo cookie przydziela użytkownikowi numer ID, aby umożliwić narzędziu śledzenia skompilowanie operacji użytkownika pod tym samym numerem ID.Zgoda

Ok. 24 godziny

Analytics
_gahappich.deGoogle-AnalyticsTo cookie przydziela użytkownikowi numer ID, aby umożliwić narzędziu śledzenia skompilowanie operacji użytkownika pod tym samym numerem ID.ZgodaOk. 24 miesiąceAnalytics
cookieconsent_statushappich.deWebsiteoperatorTo cookie zapisuje informacje dotyczące przycisku akceptacji bądź odrzucenia cookie.Wymóg technicznyOk. 12 miesięcyPrzycisk cookie

9. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, odwołania zgody i usunięcia danych

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by odrzucała ciasteczka. Mogą Państwo też zdecydować o akceptacji poszczególnych albo generalnie wszystkich ciasteczek. Ciasteczka mogą być wykorzystywane w różnych celach, np. do wykrywania, czy Państwa urządzenie dostępowe łączyło się uprzednio z naszą witryną (ciasteczka stałe) lub zapisania ostatnio przeglądanych ofert (ciasteczka sesyjne). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą ją Państwo odwołać. Prosimy zauważyć, że nie wpływa to na legalność przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej odwołaniem.

10. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja przez e-mail

Zebrane, zapisane i przetwarzane dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, aby były niedostępne dla stron trzecich. Ponieważ nie możemy gwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na ścieżce przesyłu do Państwa systemów informatycznych podczas przekazywania nieszyfrowanych wiadomości e-mail, zalecamy wysyłkę informacji poufnych za pomocą komunikacji szyfrowanej lub pocztą.

11. Prawo do informacji i żądania sprostowania – usunięcie i ograniczenie przetwarzania danych – odwołanie zgody – prawo do wyrażenia sprzeciwu

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak, mają Państwo prawo do ujawnienia informacji określonej w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia RODO w zakresie, w jakim nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób (zob. art. 15 ust. 4 Rozporządzenia RODO). Z przyjemnością przekażemy Państwu kopię takich danych.

Prawo do sprostowania

W myśl art. 16 Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych (np. adresu, nazwiska itd.), które są przechowywane przez nas w niewłaściwej formie. Mogą Państwo również w każdej chwili żądać uzupełnienia takich danych. Odpowiednie korekty zostaną wprowadzone bez zbędnej zwłoki.

Prawo do usunięcia

Zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO).
 • W myśl art. 17 ust. 3 Rozporządzenia RODO ww. prawo nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa;
 • z uwagi na względy interesu publicznego;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo w poszczególnych przypadkach do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ww. przypadki obejmują:

 • kwestionowanie przez Państwo dokładności danych osobowych;
 • niezgodne z prawem przetwarzanie danych oraz Państwa sprzeciw wobec usunięcia danych osobowych;
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienie sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO do czasu stwierdzenia, czyj interes przeważa.

Prawo do odwołania zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 6 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO), w każdej chwili mogą ją Państwo odwołać.

Prosimy zauważyć, że nie wpływa to na legalność przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej odwołaniem.

Prawo do zgłaszania sprzeciwu

W myśl art. 21 Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (w kontekście prawnie uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje wyłącznie, gdy za zakończeniem przechowywania i przetwarzania Państwa danych przemawiają szczególne okoliczności.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Mogą Państwo egzekwować swoje prawa w dowolnym czasie poprzez kontakt z nami:

Happich GmbH
Lise-Meitner-Str. 14
42119 Wuppertal

E-mail: info@happich.de
Tel.: +49 202 8703-0
Faks: +49 202 8703-599

12. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z postanowieniami art. 20 Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do przenoszenia własnych danych osobowych. Dane będą przekazane przez nas w sposób strukturyzowany i konwencjonalny w formacie przeznaczonym od odczytu komputerowego. Opcjonalnie dane mogą podlegać transmisji do Państwa lub wyznaczonego przez Państwa inspektora.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust 1 Rozporządzenia RODO na Państwa żądanie przekażemy następujące dane:

 • dane zebrane na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;
 • dane otrzymane od Państwa na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;
 • dane przetwarzane w ramach procesu zautomatyzowanego.

Dokonamy przesyłu danych osobowych bezpośrednio do wybranego przez Państwa inspektora w ramach możliwości technicznych. Prosimy o zwrócenie uwagi, że w myśl art. 20 ust. 4 Rozporządzenia RODO możemy nie przekazać danych mających negatywny wpływ na wolności i prawa innych osób.

13. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 Rozporządzenia RODO)

Jeżeli podejrzewają Państwo, że Państwa dane są bezprawnie przetwarzane na naszej stronie, mogą Państwo w dowolnej chwili zwrócić się do sądu w celu wyjaśnienia sprawy. Ponadto mogą Państwo skorzystać ze wszystkich pozostałych środków prawnych. Niezależnie jednak mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym wskazanym w art. 77 ust. 1 Rozporządzenia RODO. W myśl ww. postanowień mają Państwo prawo do wniesienia skargi w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejscu pracy i/lub miejscu domniemanego naruszenia, tj. mają Państwo możliwość wyboru organu nadzorczego, z którym zechcą się Państwo skontaktować w ww. lokalizacjach. Organ nadzorczy, do którego wnoszą Państwo skargę, informuje o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 Rozporządzenia RODO.

Opracowane przez:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de